WA Production

Tag: Samba Godschynski

Samba Godschynski releases VEB RUNGsn step sequencer plugin

Samba Godschynski has announced the release of VEB RUNGsn, a step sequencer effect plug-in for Windows and Mac. VEB RUNGsn is a step sequencer effect...

Samba Godschynski releases Herr Mueller’s DX7 editor software

Samba Godschynski of VSTForx has announced the release of Herr Mueller's DX7, a free editor for the 80's DX7 synthesizer by Yamaha. https://www.youtube.com/watch?v=cbQ7Jvma_1YHerr Mueler's DX7...

Don't miss this